Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Sirkel ønsker tettere samarbeid om kvalitet

I årene fremover øker kravene til materialgjenvinning og å ta bedre vare på de ressursene som allerede er produsert. Vi i Sirkel tror på tettere samarbeid i verdisirkelen for å nå disse målene.

Fremtiden vil kreve tettere samarbeid

Sammen skal vi sørge for at mest mulig av verdiene i glass- og metallemballasjen blir tatt vare på og foredlet til råvarer og nye produkter.

– Økt materialgjenvinning er en felles målsetning for EU, norske myndigheter, kommunale- og private renovasjonsselskaper og returselskapene som Sirkel Glass representerer. For å nå målsetningene har flere og flere kommunale renovasjonsselskap innført henteordning for glass- og metallemballasje. Det innebærer at tilbudet til innbyggerne har blitt vesentlig bedre, noe som har ført til en kraftig økning i innsamlet mengde. Dette sikrer at større del av glass- og metallemballasjen blir en del av det sirkulære verdikretsløpet. Vi gir all honnør til de kommunene som har innført henteordning, sier Jacob Smith i Sirkel Glass.

Hovedandelen av glassemballasjen fraktes til glassverk med båt. Glassverkene stiller meget høye kvalitetskrav til glassråvaren.

Styrker laget med ny stilling

– Kvalitetskravene til resirkulerte råvarer øker stadig. Dette er en generell utvikling for alle materialtyper. Glassindustrien er en moden industri der kvalitetskravene er meget høye og kravene har kontinuerlig blitt strammet til de senere årene. Eksempelvis var det tidlig på 2000- tallet akseptert med 200 g keramikk, steintøy og porselen (KSP) per 1000 kg glassråvare. I dag er kravet 20 g KSP per 1000 kg glassråvare. Målrettet arbeid og samarbeid for å øke kvaliteten blir derfor meget viktig i tiden som kommer, fortsetter Smith.

For å lykkes med kvalitetsarbeidet har Sirkel Glass styrket laget med en ny stilling innenfor kvalitet og logistikk. Eva Merete Brække startet i stillingen 1. mars og vil være et viktig bindeledd mellom våre leverandører og mottaket på Øra i Fredrikstad.

Brække har lang erfaring med logistikk og kvalitetsarbeid. Hun har tidligere jobbet med stål og stein og sikret kvaliteten fra stålverk og steinleverandører i hele verden.

Jacob Smith er direktør innsamling og gjenvinning i Sirkel Glass

Skape forståelse for kvalitetskrav

– Jeg valgte å takke ja til stillingen som Logistikk- og kvalitetskoordinator i Sirkel Glass fordi jeg gjerne vil bidra i det viktige samfunnsoppdraget vi i Sirkel Glass har på vegne av alle brukere av glassemballasje i Norge. Den eneste måten vi kan lykkes på er å samarbeide tett med de andre aktørene i verdisirkelen vi er en del av. Det er ikke nok at leverandørene kjenner til kravene, de må også ha en forståelse for hva som ligger bak kravene, og hvordan forurensninger påvirker vår produksjon, sier Brække.

– Fokuset på bærekraft har økt de siste årene og jeg vil gjerne bidra med mine kunnskaper for å sikre kvaliteten både på inngående emballasje og også på de utgående råmaterialene våre. Det blir avgjørende å skape et godt samarbeid med norske kommunale- og interkommunale renovasjonsselskaper og næringsaktører slik at vi sammen kan sikre gode leveranser av emballasje til anlegget vårt på Øra i Fredrikstad, avslutter Brække.

– Vi ser frem til å få styrket teamet slik at vi kan lykkes enda bedre med samarbeidet både på innsamling og kvalitet i fremtiden, avslutter Smith.

Eva Merete Brække er ansatt som logistikk - og kvalitetskoordinator i Sirkel fra 1. mars 2020.