Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

De unge har talt

En ny undersøkelse viser at unge ønsker å leve bærekraftig, men de er ikke alltid enig med produsentene om hvilken emballasje som kan regnes som bærekraftig.

Sirkel har for første gang kartlagt unges kunnskap, holdninger og valg knyttet til glass, samt glassemballasjens miljømessige posisjon blant de unge. 1051 personer deltok i undersøkelsen, som ble utført i desember 2019. 16 prosent av de spurte var under 22 år, 20 prosent var mellom 23 og 29 år og 31 prosent var mellom 30 og 39 år.

– Vi ønsket å undersøke hvordan deltakerne oppfatter og definerer bærekraft. Når vi sammenligner med FNs definisjon ser vi at de unge forstår begrepet veldig bra. Dette viser at vi har et godt grunnlag for å fokusere på bærekraft når vi kommuniserer til de unge, sier Gunhild Solberg, kommunikasjonssjef i Sirkel Glass.

Like spørsmål

Sirkel utførte en lignende undersøkelse blant medlemmene i 2017, og mange av spørsmålene som ble stilt da ble nå stilt til forbrukerne. Våre medlemmer er importører og produsenter som setter glassemballasje ut på det norske markedet.

– Nå er det riktignok et par år siden medlemmene våre svarte på undersøkelsen, og holdningene kan ha blitt endret siden den gang, men det var et stort sprik mellom medlemmenes og forbrukernes holdninger til bærekraftig emballasje, sier Solberg.

I 2017 mente kun 41 prosent av medlemmene at det var viktig at emballasjen er bærekraftig og 43 prosent mente at det er viktig at emballasjen minimerer belastningen på miljøet. Blant forbrukerne er tallene langt høyere – 56 prosent mener det er viktig at emballasjen er bærekraftig og 58 prosent mener det er viktig at den minimerer belastningen på miljøet.

– For de under 22 år er tallene enda høyere – henholdsvis 65 og 66 prosent. Dette tyder på at det at emballasjen er bærekraftig vil bli viktigere framover, etter hvert som de yngre får sterkere kjøpekraft, sier hun.

58 prosent av de spurte mener det er viktig at emballasjen minimerer belastningen på miljøet, for de under 22 er tallet enda høyere. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Plast versus glass

Til tross for at de unge er opptatt av bærekraft, viser undersøkelsen at de mangler kunnskap om hva bærekraft betyr når det gjelder emballasje.

– Vi har fremdeles en jobb å gjøre med å kommunisere at all glassemballasje som samles inn blir materialgjenvunnet til ny emballasje og andre produkter. 25 % av de under 22 år sier seg ganske uenig i at glass blir materialgjenvunnet. Det er også manglende kunnskap om hva resirkulert glassemballasje brukes til. 48% av de spurte vet ikke at deler av det resirkulerte glasset brukes til å produsere Glasopor. Så her må vi finne nye måter å formidle dette på, spesielt til de unge, sier Solberg.

Sirkel Glass var også interessert i å se hvordan forbrukerne ser på plastemballasje, som ofte benyttes som et alternativ til glass.

– 20 prosent av produsenter/importører mener plast minimerer belastningen på miljøet, mens bare 4 prosent av forbrukerne mener det samme. 16 prosent av medlemmene mener plast er bærekraftig emballasje, men også her er det bare 4 prosent av forbrukerne som mener det samme, sier Solberg.

Dyktige kommuner

Det var ett punkt hvor deltakerne hadde mye kunnskap – nemlig hvordan innsamlingsordningen fungerer.

– 85 prosent av de som ble spurt visste at det er kommunene som er ansvarlig for å samle inn glass- og metallemballasje. Her må vi gi honnør til kommunene som har nådd langt med sin kommunikasjon, også blant de unge, sier Solberg.

Nå vil hun og resten av teamet i Sirkel ta med funnene og spisse en kommunikasjonsstrategi rettet mot de unge.

– De som er unge nå er framtidens forbrukere, og det er viktig at de får gode vaner så tidlig som mulig. Vi ser at de ønsker å leve bærekraftig, men at de mangler kunnskap om glass, så fremover kommer vi til å fokusere spesielt på glass som et bærekraftig materiale i vår kommunikasjon. Vi vil også forsøke å få kunnskap om glass som en ressurs inn i skolene, der de unge lærer om miljø og kildesortering, og på den måten gi dem kunnskap til å ta gode valg senere, sier hun.

Kommunene har nådd fram med kommunikasjonen til beboere, hele 85 prosent visste at det var kommunen som er ansvarlig for å samle inn glass- og metallemballasje. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Flere funn:

– Forbrukerne er ikke så opptatt av vekt
Kun 27 prosent av forbrukerne mener det er viktig at det de kjøper er lett å bære med seg, dobbelt så mange, altså 54 prosent, av medlemmene mener det samme.

– Forbrukerne er ikke så opptatt av unikt utseende
30 prosent av medlemmene mener at et unikt utseende på produktene er viktig, men bare 6 prosent av forbrukerne (9 prosent blant de under 22) mener dette er viktig.

Kilde: Undersøkelse utført av Pointout, desember 2019.

Foto: Johnny Vaet Nordskog