Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Dette er MOVAR-modellen

MOVAR gjennomførte i 2020 flere ulike tiltak som samlet har hatt en enorm effekt på kvaliteten på glass- og metallemballasjen.

Dette er MOVAR-modellen!

MOVAR IKS er et interkommunalt selskap for kommunene Moss, Råde, Våler og Vestby. De dekker ca. 82000 innbyggere med sine tjenester innenfor vann og avløp, avfall og brann/redning i Mosseregionen.

I 2020 gjennomførte sektor for renovasjon en snuoperasjon på innsamlet glass- og metallemballasje. Ved hjelp av flere effektive tiltak oppnådde selskapet en forbedring av kvaliteten på glass- og metallemballasjen og en kraftig reduksjon i avvik på leveransene.

Freddy Tangen, sektorsjef renovasjon i MOVAR

Arbeidet MOVAR har gjort med kvaliteten har fått navnet MOVAR-modellen og er et godt eksempel på at man kan oppnå mye med god struktur og gjennomføring av flere tiltak som samlet får en fantastisk effekt. Tiltakene er gjennomført innenfor eksisterende budsjettrammer.

I 2. kvartal 2020 hadde MOVAR IKS en avviksprosent på 35,12%, gjennom strukturert jobbing lyktes de med å redusere avviksprosenten til 2,41 % i 2. kvartal 2021. På bakgrunn av dette er de kåret til kvartalets leverandør, 2. kvartal 2021.

– Vi er meget imponert over det MOVAR har fått til sier en fornøyd Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel. Arbeidet er så bra at vi har døpt det MOVAR-modellen og håper at flere selskap lar seg motivere, fortsetter Smith.

Se mer om tiltakene som er gjort i filmen under:

Godt samarbeid med renovatørene har vært avgjørende for å lykkes med kvalitetsarbeidet.

Dette er de konkrete tiltakene i MOVAR-modellen:

  • Begrenset innkast på beholdere som er større enn 140 liter.
  • Bedre merking av nedgravde og fellesløsninger med beholdere.
  • Avvikslapp festes på dunk med beskjed om feilsortering og at abonnenten må rydde opp før neste ordinære tømming
  • Styrket kommunikasjon med innbyggerne og det kommuniseres at det kun er emballasje fra mat og drikke som skal kildesorteres i glass- og metallbeholderne.
  • Adskilt omlastning for områder som er med i kvalitetsprosjektet
  • Parallelt fokus på miljøbilen, innføring av varslingstjeneste har ført til økt innsamling og mindre lyspærer og batterier i glass- og metallemballasjen.
  • Tett samarbeid og oppfølging med selskapet som har kontrakt på innsamling. Kontroll ved omlastning og på innsamlingsrute.
  • Sortering før emballasjen sendes til Sirkel i startfasen av prosjektet

– Vi ser at selskap som gjennomfører innsamlingen gjennom eksterne leverandører har en ekstra utfordring når det gjelder kvalitetsarbeidet. Det MOVAR har fått til i samarbeid med egne ansatte og de ansatte i Retur er forbilledlig, avslutter Smith.

Sirkel takker for godt samarbeid og gratulerer alle ansatte i MOVAR IKS med imponerende kvalitetsarbeid!

Alice Frosterød, konstituert avdelingsleder husholdningsrenovasjon i MOVAR